4allsolutions

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van 4all Solutions b.v. gevestigd te Uitgeest hierna te noemen “ de gebruiker”.

1.2
Onder de “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever dan wel een ieder die met 4all Solutions b.v. een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie 4all Solutions b.v. een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3
Andersluidende voorwaarden van de wederpartij maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien deze uitdrukkelijke overeenstemming er niet is, worden andersluidende voorwaarden van de wederpartij door de gebruiker uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Aanbiedingen, prijsoffertes

2.1
Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven en andere uitingen van 4all Solutions b.v. zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus immer vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. Toepassing van de door de afnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2
De door 4all Solutions b.v. aan afnemer verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.3
Aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

2.4
4all Solutions b.v. behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, betalingen vooraf te verlangen of andere betalingscondities te stellen die voor 4all Solutions b.v. afdoende zijn.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden


Artikel 3. Prijs

3.1
Alle prijzen en tarieven zijn in munteenheid Euro en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2
De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, belastingen, lonen, rechten, lasten etc. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is 4all Solutions b.v. gerechtigd om de prijs dien overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.3
4all Solutions b.v. is te allen tijde gerechtigd van haar afnemer zekerheidsstelling te verlangen terzake tijdige en volledige nakoming harerzijds van enige overeenkomst en zal bij gebreke van het stellen van de gevraagde zekerheid gerechtigd zijn de uitvoering der overeenkomst(en) harerzijds op te schorten, totdat de verlangde zekerheid zal zijn gesteld.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1
Een overeenkomst komt tot stand nadat 4all Solutions b.v. een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of, indien schriftelijke bevestiging achterwege blijft, nadat 4all Solutions b.v. met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. Annuleringen worden niet aanvaardbaar geacht, tenzij schriftelijk bevestigt door 4all Solutions b.v.

4.2
4all Solutions b.v. is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4.3
In geval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de afnemer. Ingeval een wijziging in de overeenkomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt 4all Solutions b.v. zich het recht voor om de afnemer de door 4all Solutions b.v. reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.

4.4
Meerwerk zal - voor zover mogelijk - zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door 4all Solutions b.v. schriftelijk aan de afnemer worden meegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen vijf dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door 4all Solutions b.v.

Artikel 5. Levering

5.1
De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Alle leveranties van goederen en/of diensten door 4all Solutions b.v. aan haar afnemer worden afhankelijk gesteld van een krediet-goedkeuring.

5.2
Bij niet tijdige levering dient 4all Solutions b.v. schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

5.3
Voor vertraging der levering ook ten gevolge van aan 4all Solutions b.v. toe te rekenen omstandigheden zal zij behoudens in geval van opzet en/of grove schuld niet aansprakelijk zijn of de afnemer het recht geven tot niet-nakoming van enige op hem rustende verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

5.4
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt levering van opdrachten plaats af magazijn/kantoor 4all Solutions b.v. Het risico voor door 4all Solutions b.v. aan de wederpartij te leveren zaken gaat op de wederpartij over vanaf het ogenblik waarop deze het magazijn/kantoor van 4all Solutions b.v. hebben verlaten. 4all Solutions b.v. bepaalt, tenzij anders overeengekomen, de wijze van transport naar c.q. verzending, de verpakking etc. aan de wederpartij, waarbij zij slechts voor de deugdelijkheid van haar keuze zal behoeven in te staan.

5.5
Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag 4all Solutions b.v. de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveranties is 4all Solutions b.v. gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

5.7
Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 6. Betaling

6.1
Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.2
Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet of niet volledig door de wederpartij is betaald: * zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist; * zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom van de betreffende factuur. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt; * zal de wederpartij de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan de gebruiker zijn verschuldigd. Deze kosten, met een minimum van € 40,00, worden door de gebruiker berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ; * heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

6.3
De gebruiker heeft de bevoegdheid om, in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, al dan niet gecombineerd met een vordering tot volledige schadevergoeding.

6.4
Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering op te schorten, totdat de betaling door de wederpartij is geschied dan wel deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Genoemde bevoegdheden jegens de wederpartij heeft de gebruiker ook al reeds, indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

6.5
Door de wederpartij gedane betalingen aan de gebruiker strekken steeds eerst in mindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en vervolgens in mindering van opeisbare facturen die het langst openstaan.

6.6 A.
Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, is de wederpartij niet bevoegd te verrekenen met betrekking tot deze vordering(en). Dit geldt ook indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

B.
Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 7. Reclames

7.1
De afnemer is verplicht het geleverde zo snel mogelijk na aflevering c.q. na het beëindigen van de werkzaamheden zo volledig mogelijk op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen acht werkdagen na aflevering, schriftelijk aan 4all Solutions b.v. gemeld te worden.

7.2
Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in 7.1 genoemde termijnen konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen drie maanden na aflevering van de geleverde goederen schriftelijk aan 4all Solutions b.v. te worden gemeld.

7.3
Na het verstrijken van de respectievelijk in 7.1 en 7.2 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door 4all Solutions b.v. in behandeling genomen.

7.4
Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van 4all Solutions b.v..

7.5
Indien en voor zover de reclame door 4all Solutions b.v. gegrond wordt bevonden, is 4all Solutions b.v. uitsluitend verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen dan wel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van 4all Solutions b.v. zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

7.6
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van 4all Solutions b.v. onder door 4all Solutions b.v. te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de goederen zoveel mogelijk in de originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door 4all Solutions b.v. nader op te geven adres.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1
Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van 4all Solutions b.v. tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

8.2
De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van 4all Solutions b.v. in onderpand te geven.

8.3
Ingeval 4all Solutions b.v. de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van 4all Solutions b.v. op schadevergoeding onverlet.

Artikel 9. Garantie

9.1
4all Solutions b.v. staat in voor de deugdelijkheid van de door haar aan de afnemer geleverde zaken, doch ten hoogste in de mate waarin daarvoor te haren aanzien door haar leveranciers aansprakelijkheid wordt aanvaard c.q. garanties worden afgegeven. 4all Solutions b.v. zal derhalve, behoudens andersluidende schriftelijke bevestiging door haar, tot geen verdergaande garantie gehouden zijn dan tot de garantie bij deze algemene voorwaarden voorzien.

9.2
4all Solutions b.v. zal eventuele gebreken welke het directe gevolg zijn van materiaal-, ontwerp- of fabricagefouten, waarvan zij zodanig tijdig op de hoogte wordt gesteld dat zij deze nog bij haar leveranciers kan reclameren, (doen) herstellen dan wel (doen) vervangen. De daarmee verband houdende kosten van arbeid, reiskosten en transportkosten komen voor rekening van de afnemer, 4all Solutions b.v. wordt eigenaar van de vervangen zaken of onderdelen.

9.3
4all Solutions b.v. zal echter tot generlei garantie gehouden zijn indien de afnemer wijzigingen in of reparatie aan het geleverde verricht of door niet door 4all Solutions b.v. geaccordeerde derden doet verrichten, indien zij het geleverde voor andere dan zijn normale gebruiksdoeleinden aanwendt, dit op onoordeelkundige wijze behandelt dan wel ondeugdelijk onderhoudt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan de uit de levering ervan voor hem ontstane verbintenissen of indien gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade.

9.4
Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door 4all Solutions b.v. aan de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1
Behoudens ingeval van opzet of grove schuld is 4all Solutions b.v. nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) voor verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden, voor schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele eigendom, en/of voor gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2
Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik van andere dan normale doeleinden van door 4all Solutions b.v. geleverde goederen, is 4all Solutions b.v. niet aansprakelijk.

10.3
Deze bedingen strekken mede ten behoeve van alle (rechts-)personen van wie 4all Solutions b.v. zich ter uitvoering van haar verplichtingen zal bedienen.

10.4
De afnemer vrijwaart 4all Solutions b.v. en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door 4all Solutions b.v. geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van 4all Solutions b.v. en/of door haar ingeschakelde derden.

10.5
Onverminderd het in 10.1 en 10.3 bepaalde geldt dat, indien de goederen door 4all Solutions b.v. van een toeleverancier zijn betrokken, niet 4all Solutions b.v. maar de toeleverancier aansprakelijk is voor schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan die geleverde goederen.

10.6
4all Solutions b.v. zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van schade voor zover deze het bedrag dat zij ter zake de levering van zaken en/of diensten in rekening heeft gebracht, te boven gaat.

Artikel 11. Overmacht

11.1
Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort.

11.2
Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rato afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 12. Ontbinding

12.1
Mocht één van de partijen surséance van betaling aanvragen of failleren, onder curatele worden gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

Artikel 13. Geheimhoudingsplicht

13.1
Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen, opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

Artikel 14. Geschillen

14.1
Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van 4all Solutions b.v. worden beslist.

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1
Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk.

Contact

Onze gegevens

  Adres: Hoorne 11, 1911BD Uitgeest
  Telefoon: 0251 - 320032
 E-Mail: sales@4allsolutions.nl
 Website: www.4allsolutions.nl

Google maps

Opmerkingen of vragen?

Vul het onderstaande contactformulier in, wij zullen u zo snel mogelijk benaderen.